Up-976/18

Opravilna št.:
Up-976/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.976.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 74/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 901/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 387/2013 z dne 13. 7. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
Up-976/18-6
15. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Helena Škrilec Koželj, Kranj, na seji 15. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 74/2018 z dne 18. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 901/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 387/2013 z dne 13. 7. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Helena Škrilec Koželj
Datum vloge:
06.07.2018
Datum odločitve:
15.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE418