Up-473/17

Opravilna št.:
Up-473/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.473.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 403/2016 z dne 15. 3. 2017

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 948/2015 z dne 18. 10. 2016 v zvezi z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31225-2/2012-71/102 z dne 28. 5. 2015
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 403/2016 z dne 15. 3. 2017 se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 948/2015 z dne 18. 10. 2016 v zvezi z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31225-2/2012-71/102 z dne 28. 5. 2015 se zavrže.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-473/17-8
11. 6. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložilo Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 11. junija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 403/2016 z dne 15. 3. 2017 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 948/2015 z dne 18. 10. 2016 v zvezi z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31225-2/2012-71/102 z dne 28. 5. 2015 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča in odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino zavrglo, ker pritožnik nima pravnega interesa (2. točka izreka).
 
3. Pritožnikove vloge, ki jo je opredelil kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 146. člena, 148. in 149. člena ter tretjega odstavka 189. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 – ZASP), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagal podrejeno. Po pritožnikovem mnenju je mogoče zakonske norme, ki jih je treba uporabiti v konkretnem primeru, razlagati in uporabiti v skladu z Ustavo. Pritožnik navaja, da vlaga pobudo le za primer, če besedila uporabljenih zakonskih določb ne bi bilo mogoče uporabiti na način, ki ga predlaga. Iz navedenega izhaja, da pritožnik dopušča možnost, da sodišča zakon razlagajo ustavnoskladno, kar pomeni, da pobudo vlaga le za primer, če z argumenti v ustavni pritožbi (o možni ustavnoskladni razlagi zakona) ne bi uspel. ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[1]
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in druge alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
[1] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-810/11 z dne 4. 10. 2012 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt posamični akt
Vlagatelj:
Združenje SAZAS, Trzin
Datum vloge:
26.05.2017
Datum odločitve:
11.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
US32435