U-I-179/20

Opravilna št.:
U-I-179/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.179.20
Akt:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (ZIUZEOP), 1. odst. 37. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se zavrne.
 
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnika, se zavrne.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 38.a.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-179/20-10
22. 6. 2020
 
 

SKLEP

                                  
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Primoža Kocuvana, Maribor, na seji 22. junija 2020
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se zavrne.
 
2. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki pobudnika, se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pobudnik vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dela 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP), ki določa, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju s 14., 34., 35. in 38. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje s tem, da je samostojni podjetnik. Navaja, da je pobuda širšega družbenega interesa, saj je po podatkih medijev do 18. 4. 2020 takšno izjavo dalo 32.015 oseb. Predlaga začasno zadržanje izpodbijane določbe in prikritje identitete.
 
2. Izpodbijana določba je bila ob uveljavitvi navedenega zakona vsebovana v prvem stavku 37. člena ZIUZEOP. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20 – ZIUZEOP-A) pa je izpodbijana določba postala prvi odstavek 37. člena ZIUZEOP. Ker je sama vsebina izpodbijane določbe ostala nespremenjena, je Ustavno sodišče štelo, da se s pobudo izpodbija prvi odstavek 37. člena ZIUZEOP.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
5. Po drugem odstavku 38.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pobudnik v predlogu za prikritje osebnih podatkov ni navedel razlogov, ki bi zahtevali varstvo njegove zasebnosti, zato je Ustavno sodišče predlog zavrnilo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 38.a člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Primož Kocuvan, Maribor
Datum vloge:
30.04.2020
Datum odločitve:
22.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32436