U-I-175/20

Opravilna št.:
U-I-175/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.175.20
Akt:
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (ZDoh-2), 3. odst., 42. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-175/20-4
16. 6. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Črtomirja Orešnika, Murska Sobota, na seji 16. junija 2020
 

sklenilo:

 
Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), ki določa, da se ne glede na tretji odstavek 41. člena ZDoh-2 v davčno osnovo od pokojninske rente, kot je odmerjena v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in od primerljive pokojninske rente, ki je prejeta iz tujine, všteva 50% dohodka. Pobudnik navaja, da je bila na njeni podlagi v njegov dohodek delno všteta tudi pokojninska renta, ki jo prejema. Določba naj bi kršila ustavno pravico do socialne varnosti in pravico do enakosti. Pokojninska renta naj ne bi bila dohodek iz delovnega razmerja, ampak iz varčevanja, ki naj bi bilo davčno razbremenjeno.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba na pobudnikov pravni položaj ne učinkuje neposredno. Zoper informativni izračun dohodnine, v katerem davčni organ davčno osnovo določi z upoštevanjem izpodbijane določbe ZDoh-2, je dopustno vložiti ugovor, o katerem davčni organ odloči z odločbo. Zoper to odločbo je mogoče vložiti pritožbo na Ministrstvo za finance. Z njegovo odločitvijo (zavrnitvijo pritožbe) postane odločitev davčnega organa prve stopnje dokončna. Zoper dokončne upravne akte pa je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz pobudnikovih navedb izhaja, da je vložil ugovor zoper informativni izračun in pritožbo zoper odločbo davčnega organa prve stopnje, ki temelji na izpodbijani določbi, ni pa sprožil upravnega spora. To pomeni, da pobudnik ni izčrpal pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijane predpisa, in zato ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Črtomir Orešnik, Murska Sobota
Datum vloge:
28.04.2020
Datum odločitve:
16.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32438