Up-668/18

Opravilna št.:
Up-668/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.668.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 28/2017 z dne 21. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1398/2016 z dne 8. 11. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-668/18-6
10. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Dragica Štalc, Križe, ki jo zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o. p., d. o. o., Kranj, na seji 10. junija 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 28/2017 z dne 21. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1398/2016 z dne 8. 11. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Dragica Štalc, Križe
Datum vloge:
03.05.2018
Datum odločitve:
10.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE422