Up-604/18

Opravilna št.:
Up-604/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.604.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 404/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper zavrnilni del II. točke izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 56/2017 z dne 17. 10. 2017 v zvezi s I. točko izreka sodbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 54/2013 z dne 7. 9. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-604/18-6
11. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vloži Anton Placer, Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 11. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 404/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper zavrnilni del II. točke izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 56/2017 z dne 17. 10. 2017 v zvezi s I. točko izreka sodbe Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 54/2013 z dne 7. 9. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Anton Placer, Koper
Datum vloge:
18.04.2018
Datum odločitve:
11.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE424