Up-871/18

Opravilna št.:
Up-871/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.871.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 123/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z II. točko izreka sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 442/2016 z dne 24. 11. 2016 ter s četrtim odstavkom I. točke izreka, četrtim odstavkom II. točke izreka, tretjim odstavkom III. točke izreka, drugim odstavkom IV. točke izreka in V. točko izreka sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 320/2016 z dne 3. 6. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-871/18-6
8. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Zorica Gogala, Bled, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 8. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 123/2017 z dne 6. 3. 2018 v zvezi z II. točko izreka sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 442/2016 z dne 24. 11. 2016 ter s četrtim odstavkom I. točke izreka, četrtim odstavkom II. točke izreka, tretjim odstavkom III. točke izreka, drugim odstavkom IV. točke izreka in V. točko izreka sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 320/2016 z dne 3. 6. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Zorica Gogala, Bled
Datum vloge:
06.06.2018
Datum odločitve:
08.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE429