Up-1061/18

Opravilna št.:
Up-1061/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1061.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 101/2018 z dne 24. 5. 2018 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2323/2017 z dne 31. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. P 6/2017 z dne 5. 5. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1061/18-7
15. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Anton Jožef Kraljič in Jožica Kraljič, oba Videm-Dobrepolje, ki ju oba zastopa Peter Pavlič, odvetnik v Ljubljani, na seji 15. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 101/2018 z dne 24. 5. 2018 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2323/2017 z dne 31. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. P 6/2017 z dne 5. 5. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
 Namestnica predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Anton Jožef Kraljič in drugi, Videm-Dobrepolje
Datum vloge:
18.07.2018
Datum odločitve:
15.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE443