Up-435/20

Opravilna št.:
Up-435/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.435.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 26/2020 z dne 14. 2. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-435/20-6
12. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Liljana Urbanč, Cerklje ob Krki, na seji 12. junija 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 26/2020 z dne 14. 2. 2020 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Liljana Urbanč, Cerklje ob Krki
Datum vloge:
13.05.2020
Datum odločitve:
12.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE447