Up-1238/19

Opravilna št.:
Up-1238/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1238.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 291/2019 z dne 25. 7. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 261/2019 z dne 2. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 397/2017 z dne 18. 11. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1238/19-6
18. 6. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Alojzij Kolenc, Maribor, ki ga zastopa Mihael Jenčič, odvetnik v Mariboru, na seji 18. junija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 291/2019 z dne 25. 7. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 261/2019 z dne 2. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 397/2017 z dne 18. 11. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Alojzij Kolenc, Maribor
Datum vloge:
21.10.2019
Datum odločitve:
18.06.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE452