Up-636/18

Opravilna št.:
Up-636/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.636.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 97/2015 z dne 12. 5. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 666/2014 z dne 7. 4. 2015
Izrek:
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 97/2015 z dne 12. 5. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 666/2014 z dne 7. 4. 2015 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže prepozen predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Ustavno sodišče zavrže prepozno vloženo ustavno pritožbo.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.4, 55.b.6.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-636/18-17
15. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Radovan Korošec, Hajdina, na seji 15. julija. 2020
 

sklenil:

 
1. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 97/2015 z dne 12. 5. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 666/2014 z dne 7. 4. 2015 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Pritožnik je 19. 2. 2018 vložil ustavno pritožbo. Iz vročilnic, ki jih je senat Ustavnega sodišča v postopku preizkusa ustavne pritožbe pridobil od prekrškovnega organa, izhaja, da je bila sodba sodišča druge stopnje pritožnikovemu pooblaščencu vročena osebno 26. 5. 2015, pritožniku pa 11. 6. 2015 (s potekom 15-dnevnega roka po vložitvi v hišni predalčnik). Navedbe, s katerimi pritožnik zatrjuje, da se je s pisanjem iz utemeljenih razlogov seznanil šele 20. 12. 2017 in da je posledično ustavna pritožba vložena pravočasno, je senat Ustavnega sodišča opredelil kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje.
 
2. S prvim odstavkom 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) je predpisano, da o vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom, Ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči. Pritožnik izpodbija posamičen pravni akt, izdan v zadevah prekrškov (redni sodni postopek). Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – ZP-1) v 67. členu med drugim določa, da kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se v rednem postopku smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – v nadaljevanju ZKP) o rokih. V VIII. poglavju ZKP so urejeni roki. Z 89. členom ZKP je predpisano, da obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za napoved pritožbe ali rok za pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep o varnostnem ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da napove pritožbo oziroma da vloži pritožbo, če v osmih dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi pritožbo (prvi odstavek), in da se po treh mesecih od dneva zamude ne more več zahtevati vrnitev v prejšnje stanje (drugi odstavek).
 
3. Po prvem odstavku 89. člena ZKP je torej treba vrnitev v prejšnje stanje predlagati v osmih dneh po prenehanju vzroka zamude, po drugem odstavku tega člena pa tak predlog ni več dopusten po preteku treh mesecev od dneva zamude. Pritožnik je vrnitev v prejšnje stanje predlagal 19. 2. 2018. Rok za vložitev ustavne pritožbe po vročitvi 11. 6. 2015 je iztekel v 60 dneh, kar pomeni, da je zamuda nastopila sredi avgusta 2015. Zatrjevani vzrok za zamudo roka je prenehal 20. 12. 2017, ko naj bi se pritožnik seznanil s sodbo sodišča druge stopnje. Pritožnik je torej zamudil tako osemdnevni rok po prvem kot trimesečni rok po drugem odstavku 89. člena ZKP. Senat Ustavnega sodišča je zato zavrgel predlog za vrnitev v prejšnje stanje (1. točka izreka).
 
4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna (2. točka izreka).
 
5. Senat je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 6. člena in četrte alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                              Marko Šorli
                                                                                         Predsednik senata
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Radovan Korošec, Hajdina
Datum vloge:
25.04.2018
Datum odločitve:
15.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US32466