Up-498/20

Opravilna št.:
Up-498/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.498.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 80/2020 z dne 25. 2. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 4186/2017 z dne 19. 12. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-498/20-5
15. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Srečko Jereb, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Robert Preininger d. o. o., Šmarje pri Jelšah, na seji 15. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 80/2020 z dne 25. 2. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 4186/2017 z dne 19. 12. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Srečko Jereb, Celje
Datum vloge:
15.06.2020
Datum odločitve:
15.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE753