Up-767/17

Opravilna št.:
Up-767/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.767.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 202/2016 z dne 20. 10. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 354/2010 z dne 6. 1. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-767/17-10
14. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki so jo vložili Vida Zajec Fabiani, Ljubljana, Štefan Zajec, Sevnica in Karolina Titovšek, Grosuplje, ki jih zastopa mag. Borut Kariž, odvetnik v Ljubljani, na seji 14. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 202/2016 z dne 20. 10. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 354/2010 z dne 6. 1. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Ustavno sodišče se pri tem ni spuščalo v presojo o izpolnjenosti procesnih postavk.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vida Zajec Fabiani in drugi
Datum vloge:
22.08.2017
Datum odločitve:
14.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE754