Up-507/20

Opravilna št.:
Up-507/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.507.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 505/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 3334/2017 z dne 2. 8. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-507/20-5
15. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložili družbi Labod konfekcija, d. d., Ljubljana v stečaju, in Alga, d. o. o., Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška družba Podjed, o. p. – d. o. o., Ljubljana, na seji 15. julija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 505/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 3334/2017 z dne 2. 8. 2019 se ne sprejme.
 
2. Pritožnici sami nosita stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Labod konfekcija d.d. in drugi, Ljubljana
Datum vloge:
16.06.2020
Datum odločitve:
15.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE755