Up-1228/18

Opravilna št.:
Up-1228/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1228.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 353/2017 z dne 14. 6. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1228/18-7
15. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Drago Zupan, Ljubljana, ki ga zastopa Tilen Hrastnik, odvetnik v Ljubljani, na seji 15. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 353/2017 z dne 14. 6. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Drago Zupan, Ljubljana
Datum vloge:
05.09.2018
Datum odločitve:
15.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE757