Up-456/18

Opravilna št.:
Up-456/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.456.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 4/2018 z dne 25. 1. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 289/2017 z dne 16. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Šentjurju št. P 125/2016 z dne 6. 3. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-456/18-7
14. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Občina Prebold, Prebold, ki jo zastopa Odvetniška družba Klep, o. p., d. o. o., Celje, na seji 14. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 4/2018 z dne 25. 1. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 289/2017 z dne 16. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Šentjurju št. P 125/2016 z dne 6. 3. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Občina Prebold, Prebold
Datum vloge:
26.03.2018
Datum odločitve:
14.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE758