Up-390/20

Opravilna št.:
Up-390/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.390.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 17139/2017 z dne 28. 11. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-390/20-7
15. 7. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Bojan Kajfež, Mirna, na seji 15. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 17139/2017 z dne 28. 11. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bojan Kajfež, Mirna
Datum vloge:
30.04.2020
Datum odločitve:
15.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE759