Up-734/17

Opravilna št.:
Up-734/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.734.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št II Ips 113/2016 z dne 18. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 500/2015 z dne 9. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 678/2011 z dne 8. 4. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-734/17-10
14. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Nikolaja Zlata Ursu Dujmovič, Koper, ki jo zastopa Blaž Bolcar, odvetnik v Solkanu, na seji 14. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št II Ips 113/2016 z dne 18. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 500/2015 z dne 9. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 678/2011 z dne 8. 4. 2015 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Nikolaja Zlata Ursu Dujmovič, Koper
Datum vloge:
09.08.2017
Datum odločitve:
14.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE760