Up-611/20

Opravilna št.:
Up-611/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.611.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 676/2019 z dne 22. 5. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1750/2019 z dne 13. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2704/2016-III z dne 22. 5. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-611/20-5
20. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marko Bizjak, Koper, ki ga zastopa mag. Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, na seji 20. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 676/2019 z dne 22. 5. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1750/2019 z dne 13. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2704/2016-III z dne 22. 5. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marko Bizjak, Koper
Datum vloge:
08.07.2020
Datum odločitve:
20.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE762