Up-1297/18

Opravilna št.:
Up-1297/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1297.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 280/2016 z dne 21. 6. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1297/18-7
14. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marko Pipp, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Sitar & Mihelčič, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 14. julija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 280/2016 z dne 21. 6. 2018 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marko Pipp, Ljubljana
Datum vloge:
03.10.2018
Datum odločitve:
14.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE764