Up-555/19

Opravilna št.:
Up-555/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.555.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 163/2019 z dne 18. 4. 2019

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2561/2018 z dne 27. 2. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 2041/2017 z dne 4. 6. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-555/19-8
14. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marjan Kos, Ljubljana, ki ga zastopa Janez Šurk, odvetnik v Ljubljani, na seji 14. julija 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 163/2019 z dne 18. 4. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2561/2018 z dne 27. 2. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 2041/2017 z dne 4. 6. 2018 se zavrže.
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjan Kos, Ljubljana
Datum vloge:
14.05.2019
Datum odločitve:
14.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE765