Up-1131/18

Opravilna št.:
Up-1131/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1131.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2017 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 192/2017 z dne 24. 8. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1801/2016 z dne 6. 3. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1131/18-5
16. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Bojana Kos, Ljubljana, na seji 16. julija 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2017 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 192/2017 z dne 24. 8. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1801/2016 z dne 6. 3. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bojana Kos, Ljubljana
Datum vloge:
10.08.2018
Datum odločitve:
16.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE766