Up-220/20

Opravilna št.:
Up-220/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.220.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1730/2017 z dne 17. 12. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-220/20-7
20. 7. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Jurij Ručigaj, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Grešak, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 20. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1730/2017 z dne 17. 12. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
                                                                                               Marko Šorli
                                                                                         Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jurij Ručigaj, Ljubljana
Datum vloge:
27.02.2020
Datum odločitve:
20.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE770