Up-14/18

Opravilna št.:
Up-14/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.14.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 203/2017 z dne 4. 10. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1058/2016 z dne 10. 5. 2017
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-14/18-8
20. 7. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Jaka Lavrič, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Grešak, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 20. julija 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 203/2017 z dne 4. 10. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1058/2016 z dne 10. 5. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jaka Lavrič, Ljubljana
Datum vloge:
04.01.2018
Datum odločitve:
20.07.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE771