Up-481/20

Opravilna št.:
Up-481/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.481.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 35/2020 z dne 23. 3. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-481/20-4
13. 8. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Žan Emeršič, Hajdina, na seji 13. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 35/2020 z dne 23. 3. 2020 se zavrže.
 
 
* * *
 
Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, praviloma ni dovoljena (četrta alineja drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS), razen če gre za posebej utemeljen primer (tretji odstavek 55.a člena ZUstS), kar mora pritožnik obrazloženo zatrjevati.
 
Pritožnik ni podal obrazloženega predloga za izjemno odločanje o sicer nedovoljeni ustavni pritožbi. Senat je zato ustavno pritožbo zavrgel.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                               
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Žan Emeršič, Hajdina
Datum vloge:
11.06.2020
Datum odločitve:
13.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE812