Up-14/19

Opravilna št.:
Up-14/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.14.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 130/2017 z dne 18. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1097/2016 z dne 13. 12. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 783/2015 z dne 19. 5. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-14/19-6
25. 8. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Mira Kolar, Maribor, ki jo zastopa Mihael Jenčič, odvetnik v Mariboru, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 130/2017 z dne 18. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1097/2016 z dne 13. 12. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 783/2015 z dne 19. 5. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Mira Kolar, Maribor
Datum vloge:
07.01.2019
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE823