Up-1699/19

Opravilna št.:
Up-1699/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1699.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper dopis predsednika disciplinskega sodišča Sodnega sveta št. Su DZ 22/2019 z dne 23. 10. 2019 in dopis predsednika Sodnega sveta št. Su 556/2017 z dne 19. 4. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1699/19-5
25. 8. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Emil Glavič, Žužemberk, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper dopis predsednika disciplinskega sodišča Sodnega sveta št. Su DZ 22/2019 z dne 23. 10. 2019 in dopis predsednika Sodnega sveta št. Su 556/2017 z dne 19. 4. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Emil Glavič, Žužemberg
Datum vloge:
19.12.2019
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE830