Up-737/20

Opravilna št.:
Up-737/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.737.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelek v Novi Gorici, št. II U 127/2018 z dne 22. 4. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-737/20-4
25. 8. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Jana Žerak, Podlehnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Kac & odvetniki, o. p., d. o. o., Maribor, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelek v Novi Gorici, št. II U 127/2018 z dne 22. 4. 2020 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122) in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 92).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jana Žerak, Podlehnik
Datum vloge:
27.07.2020
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE835