Up-169/20

Opravilna št.:
Up-169/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.169.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 236/2019 z dne 17. 12. 2019 ter sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 330/2019 z dne 4. 9. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanji oddelek v Novem mestu, št. Pd 25/2018 z dne 31. 1. 2019 in popravnim sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanji oddelek v Novem mestu, št. Pd 25/2018 z dne 1. 3. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-169/20-5
25. 8. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Miran Jelenčič, Metlika, ki ga zastopa mag. Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 236/2019 z dne 17. 12. 2019 ter sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 330/2019 z dne 4. 9. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanji oddelek v Novem mestu, št. Pd 25/2018 z dne 31. 1. 2019 in popravnim sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanji oddelek v Novem mestu, št. Pd 25/2018 z dne 1. 3. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Miran Jelenčič, Metlika
Datum vloge:
14.02.2020
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE836