Up-1340/18

Opravilna št.:
Up-1340/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1340.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 131/2018 z dne 23. 8. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2018 z dne 24. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1589/2017 z dne 5. 1. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1340/18-5
25. 8. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Zoran Pavlović, Ljubljana, ki ga zastopa Maša Potkonjak Korošec, odvetnica v Ljubljani, na seji 25. avgusta 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 131/2018 z dne 23. 8. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2018 z dne 24. 5. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1589/2017 z dne 5. 1. 2018 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka in prve alineje prvega odstavka 55.b ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Zoran Pavlović, Ljubljana
Datum vloge:
17.10.2018
Datum odločitve:
25.08.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE839