Up-298/19

Opravilna št.:
Up-298/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.298.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 228/2018 z dne 19. 12. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 697/2018 z dne 4. 10. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 149/2017 z dne 5. 6. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-298/19-5
1. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Tatjana Stanec, Maribor, ki jo zastopa mag. Tjaša Vogrin, odvetnica v Mariboru, na seji 1. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 228/2018 z dne 19. 12. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 697/2018 z dne 4. 10. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 149/2017 z dne 5. 6. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Tatjana Stanec, Maribor
Datum vloge:
01.03.2019
Datum odločitve:
01.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE862