Up-975/19

Opravilna št.:
Up-975/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.975.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 126/2019 z dne 18. 6. 2019

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 829/2018 z dne 20. 3. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-975/19-5
1. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba LAMOT, d. o. o., Miklavž na Dravskem polju, ki jo zastopa Nataša Cehtl, odvetnica v Mariboru, na seji 1. septembra 2020
 
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 126/2019 z dne 18. 6. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 829/2018 z dne 20. 3. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
LAMOT d.o.o., Miklavž na Dravskem polju
Datum vloge:
27.08.2019
Datum odločitve:
01.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE863