Up-1153/18

Opravilna št.:
Up-1153/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1153.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 38/2018 z dne 13. 6. 2018 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 985/2016 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 674/2014 z dne 11. 5. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1153/18-7
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Kmetijska zadruga Cerklje, z. o. o., Cerklje na Gorenjskem, ki jo zastopa mag. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil::

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 38/2018 z dne 13. 6. 2018 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 985/2016 z dne 16. 1. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 674/2014 z dne 11. 5. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Kmetijska zadruga Cerklje z. o. o., Cerklje na Gorenjskem
Datum vloge:
21.08.2018
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE879