Up-748/20

Opravilna št.:
Up-748/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.748.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 139/2020 z dne 21. 5. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 106/2020 z dne 23. 1. 2020
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-748/20-4
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Robert Žnidar, Kranjska Gora, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jereb, d. o. o., Kranj, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 139/2020 z dne 21. 5. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 106/2020 z dne 23. 1. 2020 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Robert Žnidar, Kranjska Gora
Datum vloge:
28.07.2020
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE882