Up-1679/19

Opravilna št.:
Up-1679/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1679.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 217/2019 z dne 11. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. SDn 678/2019 z dne 23. 8. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1679/19-9
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter Razgoršek, Nova Cerkev, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 217/2019 z dne 11. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. SDn 678/2019 z dne 23. 8. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Peter Razgoršek, Nova Cerkev
Datum vloge:
16.12.2019
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE886