Up-69/18

Opravilna št.:
Up-69/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.69.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 78/2017 z dne 8. 11. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 95/2016 z dne 6. 12. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-149/2015/2 z dne 21. 12. 2015 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 330-684/2013-24 z dne 16. 7. 2015
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-69/18-10
1. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Anton Jordan, Šentjernej, ki ga zastopa Andrej Doles, odvetnik v Domžalah, na seji 1. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 78/2017 z dne 8. 11. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 95/2016 z dne 6. 12. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33008-149/2015/2 z dne 21. 12. 2015 v zvezi z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 330-684/2013-24 z dne 16. 7. 2015 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je pritožnik ni dopolnil v skladu s pozivom Ustavnega sodišča.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi sedme alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Anton Jordan, Šentjernej
Datum vloge:
22.01.2018
Datum odločitve:
01.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE888