Up-401/19

Opravilna št.:
Up-401/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.401.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 276/2018 z dne 22. 1. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-401/19-5
1. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA, Murska Sobota, ki ga zastopa Vesna Zakeršnik, odvetnica v Mariboru, na seji 1. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 276/2018 z dne 22. 1. 2019 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA, Murska Sobota
Datum vloge:
01.04.2019
Datum odločitve:
01.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE889