U-I-325/20

Opravilna št.:
U-I-325/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.325.20
Akt:
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), 57. čl
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 57. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) se zavrže.
 
Predlog, naj se v odločbi ali sklepu prikrije identiteta pobudnice, se zavrne.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 38.a.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-325/20-4
1. 9. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Klare Prevodnik, Škofja Loka, ki jo zastopa zakoniti zastopnik David Prevodnik, Škofja Loka, na seji 1. septembra 2020
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 57. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) se zavrže.
 
2. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu prikrije identiteta pobudnice, se zavrne.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno zakonsko določbo, ki določa pogoje za uveljavljanje izjemnih dosežkov pri dodelitvi Zoisove štipendije v šolskih oziroma študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022. Zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s 14. in 155. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje s tem, da je v šolskem letu 2019/2020 pridobila izjemni dosežek (zlata plaketa na državnem tekmovanju v igranju na harmoniko), ki naj bi se na podlagi izpodbijane določbe ne upošteval za pridobitev Zoisove štipendije v prihodnjih šolskih oziroma študijskih letih. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče prikrije njeno identiteto.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. Na podlagi 28. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 8/16 in 31/18 – v nadaljevanju ZŠtip-1) namreč Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad) na prvi stopnji odloča o dodelitvi ali nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije. O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo, pristojno za delo (prvi odstavek 29. člena ZŠtip-1). V sporih zoper odločbe ministrstva pa odloča socialno sodišče (drugi odstavek 29. člena ZŠtip-1). V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica tega pogoja ni izkazala, zato ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Iz navedenega razloga je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Po drugem odstavku 38.a člena ZUstS lahko Ustavno sodišče zaradi varstva zasebnosti odloči, da se v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Pobudnica svojega predloga za prikritje identitete ni utemeljila. Prikritje identitete je namenjeno zavarovanju pobudnikove zasebnosti. Vendar pa morajo biti za sprejem takšne odločitve v posamezni zadevi izkazane posebne okoliščine, ki v konkretni zadevi kažejo na potrebo po odstopu od splošnega pravila javnosti postopkov pred Ustavnim sodiščem. Zato mora pobudnik svoj predlog za prikritje identitete konkretizirati. Ker pobudnica tega ni storila, je Ustavno sodišče njen predlog za prikritje identitete zavrnilo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 38.a člena ZUstS ter petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Klara Prevodnik, Škofja Loka
Datum vloge:
07.07.2020
Datum odločitve:
01.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32476