Up-674/20

Opravilna št.:
Up-674/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.674.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 552/2020 z dne 30. 4. 2020 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P1806/2013 - III z dne 2. 4. 2019 in z dne 29. 11. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-674/20-7
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Darja Mihelčič, Ljubljana, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 552/2020 z dne 30. 4. 2020 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P1806/2013 - III z dne 2. 4. 2019 in z dne 29. 11. 2019 se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožničini pravici, obveznosti ali pravni koristi (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena in prve alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
                                                                                dr. Marijan Pavčnik
                                                                                  Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Darja Mihelčič, Ljubljana
Datum vloge:
17.07.2020
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE896