Up-9/17

Opravilna št.:
Up-9/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.9.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 231/2016 z dne 26. 10. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 78/2016 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 104/2012 z dne 7. 1. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-9/17-8
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Martin Pušnik, Frankolovo, ki ga zastopa Zdenka Rekar, odvetnica v Ljubljani, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 231/2016 z dne 26. 10. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 78/2016 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 104/2012 z dne 7. 1. 2016 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena  ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Martin Pušnik, Frankolovo
Datum vloge:
05.01.2017
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE897