Up-322/17

Opravilna št.:
Up-322/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.322.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 17/2016 z dne 6. 9. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-322/17-7
7. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Marjan Gaberšček, Kobarid, ki ga zastopa Sonja Dolinar, odvetnica v Ljubljani, na seji 7. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 17/2016 z dne 6. 9. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnica predsednika senata dr. Dunja Jadek Pensa ter člana dr. Rajko Knez in dr. Špelca Mežnar. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Dunja Jadek Pensa
Namestnica predsednika senata
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjan Gaberšček, Kobarid
Datum vloge:
12.04.2017
Datum odločitve:
07.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE898