Up-905/19

Opravilna št.:
Up-905/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.905.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 15. 11. 2018 in z dne 9. 1. 2019

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 20. 8. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-905/19-7
3. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Ranko Piljić, Ljubljana, na seji 3. septembra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 15. 11. 2018 in z dne 9. 1. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 541/2019 z dne 24. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 122/2016-III z dne 20. 8. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
 Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ranko Piljić, Ljubljana
Datum vloge:
02.08.2019
Datum odločitve:
03.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE899