Up-476/20

Opravilna št.:
Up-476/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.476.20
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1820/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1301/2017 z dne 26. 4. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1820/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1301/2017 z dne 26. 4. 2019 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-476/20-5
30. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba FACIG, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kosmač, d. o. o., Ljubljana, na seji 30. septembra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1820/2019 z dne 15. 1. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1301/2017 z dne 26. 4. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s tretjo alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
FACIG d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
08.06.2020
Datum odločitve:
30.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE990