U-I-135/17

Opravilna št.:
U-I-135/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.135.17
Akt:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222 (Uradni list RS, št. 78/2010, 22/11 – popr., 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15), Priloga 1
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 95/15, 38/16, 63/16 in 42/18) se v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222, zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-135/17-5
30. 9. 2020
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta Drofenika, Ljubljana, na seji 30. septembra 2020
 
sklenilo:
                                                                                                               
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 95/15, 38/16, 63/16 in 42/18) se v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222, zavrže.
 
Obrazložitev
 
 
1. Pobudnik zatrjuje, da je Priloga 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljevanju Odlok) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222, v neskladju z 22., 25. in 67. členom Ustave. Navaja, da je lastnik nepremičnin s parcelnimi številkami 1544, 1546 in 1547, vse k. o. Spodnja Šiška. Zatrjuje, da navedena zemljišča ležijo v enoti urejanja prostora RŽ-222. Z izpodbijanim delom Odloka naj bi bilo neposredno poseženo v njegov pravni položaj, saj naj bi bila neposredno spremenjena obstoječa namenska raba objektov. S spremenjeno namensko rabo objektov naj bi se tudi bistveno zmanjšala vrednost obstoječih objektov.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Odlok oziroma Priloga 1 je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov (za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov).[1] Izpodbijana Priloga 1 določa podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezne enote urejanja prostora. Izvedbeni prostorski akti imajo kot splošni pravni akti sicer posebno pravno naravo, ki jo opredeljuje predmet njihovega urejanja. Ker se nanašajo na določljiv nabor nepremičnin na območju urejanja prostorskega akta in zanje določajo konkretne pravne režime (kategorije namenskih rab prostora in prostorske izvedbene pogoje), v primeru občinskih prostorskih načrtov ni mogoče govoriti o predpisih v klasičnem pomenu besede, za katere bi bilo značilno abstraktno normiranje, temveč gre za splošne pravne akte sui generis, ki jih opredeljuje konkretnejši pristop k normiranju.[2] Vendar določbe prostorskih aktov, s katerimi ti opredeljujejo namensko rabo zemljišč, ne urejajo posamičnih razmerij, temveč določajo splošne pravne režime po posameznih enotah urejanja prostora. Do individualizacije in konkretizacije norm prostorskega akta, ki opredeljujejo meje dopustnih posegov v prostor, pa pride šele z odločitvijo v upravnem postopku (o posameznikovi zahtevi za izdajo gradbenega dovoljena ali za izdajo uporabnega dovoljenja).[3]
 
4. V enoti urejanja prostora RŽ-222, v kateri leži nepremičnina s parcelno številko 1544, k. o. Spodnja Šiška,[4] je določena namenska raba območja gozdov (Go).[5] S podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji je urejena dopustna namembnost obstoječih objektov v navedeni enoti urejanja. Pobudnik zmotno razume izpodbijano določbo. Z izpodbijano določbo ni bilo poseženo v namensko rabo obstoječih objektov, ki je bila zakonito določena na podlagi predhodno veljavnih občinskih prostorskih načrtov.[6] Sprememba namenske rabe konkretnega obstoječega objekta je, kot navaja že sam pobudnik, mogoča le v konkretnem upravnem postopku. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – v nadaljevanju GZ) je sprememba namembnosti objekta dopustna na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V skladu z drugim stavkom 6. člena GZ je objekte treba uporabljati v skladu z uporabnim in gradbenim dovoljenjem. Iz navedenega izhaja, da Priloga 1 Odloka v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222, ne učinkuje neposredno. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Odloka. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
[1] Primerjaj z drugim odstavkom 39. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt) oziroma drugim odstavkom 106. člena in petim odstavkom 116. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2). Glej tudi prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 13. člena Odloka.
[2] Primerjaj z I. Ivanič v: L. Štravs (ur.), Urejanje prostora na občinski ravni, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2011, str. 234, in z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-6/17 z dne 20. 6. 2019 (Uradni list RS, št. 46/19, in OdlUS XXIV, 9), 13. točka obrazložitve.
[3] Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-6/17, 13. točka obrazložitve.
[4] Nepremičnini s parcelnima številkama 1546 in 1547, obe k. o. Spodnja Šiška, ležita v enoti urejanja prostora RŽ-138.
[5] V skladu z 11. členom Odloka so dopustni objekti in dejavnosti v enoti urejanja prostora, kjer je določena namenska raba območja gozdov:
1. Dopustni objeti in dejavnosti: /
2. Drugi dopustni posegi v prostor:
– objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov,
– gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno z zakonom.
[6] To je pobudniku potrdila tudi Mestna občina Ljubljana, ki mu je v dopisu št. 3504-147/2013-2 z dne 5. 12. 2013 pojasnila, da so spremembe podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora RŽ-222 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 9/13) le redakcijski popravek in ne pomenijo vsebinske razlike v primerjavi s prejšnjo ureditvijo.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Jože Drofenik, Ljubljana
Datum vloge:
31.08.2017
Datum odločitve:
30.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32550