U-I-376/20

Opravilna št.:
U-I-376/20
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.376.20
Akt:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-376/20-4
30. 9. 2020
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ane Bajt, Rakek, na seji 30. septembra 2020
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica, študentka, izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo, ki ureja enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb, med katere pod določenimi pogoji spadajo tudi študenti. Zatrjuje, da je v neskladju s 5., 14., 16. in 57. členom Ustave. Navaja, da je vlogo za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka podala pred spremembo 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je bila uveljavljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20 – v nadaljevanju ZIUZEOP-A). Pred uveljavitvijo ZIUZEOP-A naj bi bili po četrtem odstavku 58. člena ZIUZEOP do enkratnega solidarnostnega dodatka upravičeni tudi študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so se v študijskem letu 2019/2020 izobraževali v tujini. S spremembo te določbe, uveljavljene z ZIUZEOP-A, pa naj bi se pogoji za dodelitev navedenega dodatka spremenili tako, da do njega študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so se v študijskem letu 2019/2020 izobraževali v tujini, niso (več) upravičeni. Izpodbijana ureditev naj bi na njihov položaj učinkovala retroaktivno. Pobudnica navaja, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport njeno vlogo za dodelitev dodatka, čeprav oddano pravočasno, torej še v času pred uveljavitvijo ZIUZEOP-A, zavrnilo s sklicevanjem na spremenjeno ureditev. Navaja še, da je bila oddaja elektronske vloge za enkratni solidarnostni dodatek, ki jo je pripravilo pristojno ministrstvo, za študente, ki so obiskovali študijske programe v tujini, otežena še pred uveljavitvijo sporne spremembe. Oblikovana naj bi bila namreč tako, da je predpostavljala, da se študent, ki želi uveljaviti dodatek, izobražuje po javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, čeprav naj ta pogoj iz 58. člena ZIUZEOP ne bi izhajal.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba na položaj pobudnice ne učinkuje neposredno. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Kot pobudnica že sama navaja, je bila njena vloga za dodelitev enkratnega solidarnostnega dodatka zavrnjena z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zoper tako odločbo je pobudnica lahko sprožila upravni spor (prvi odstavek 2. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1). Pobudnica glede na navedeno (še) ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Ustavno sodišče je zato njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in petega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Ana Bajt, Rakek
Datum vloge:
25.08.2020
Datum odločitve:
30.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32552