U-I-203/18

Opravilna št.:
U-I-203/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:U.I.203.18
Akt:
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 148. in 164. čl. (v povezavi z 220. čl.)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 148. in 164. člena v zvezi z 220. členom Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-203/18-6
30. 9. 2020
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Josepha Obinna Madumere, Ljubljana, na seji 30. septembra 2020
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 148. in 164. člena v zvezi z 220. členom Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). Pravni interes utemeljuje s tem, da mu je policija zasegla potni list, ker naj bi obstajal sum, da je ponarejen. Zoper zaseg potnega lista je pobudnik vložil tožbo v subsidiarnem upravnem sporu. Upravno sodišče je tožbo zavrglo, ker pobudnik zoper zaseg ni izkoristil pritožbe kot pravnega sredstva iz sedmega odstavka 148. člena ZKP. Po zavrženju tožbe v upravnem sporu je pobudnik vložil pritožbo na državno tožilstvo, vendar je prejel odgovor, da je pritožba prepozna. Pobudnik zatrjuje, da dejansko ni imel možnosti vložiti pritožbo, saj naj bi za zaseg izvedel šele po preteku pritožbenega roka. Zaseg naj bi zanj imel hujše posledice, saj naj ne bi mogel skleniti zakonske zveze s svojo izbranko, zato pa naj bi mu grozila tudi deportacija v Nigerijo.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane zakonske določbe ne učinkujejo neposredno. Gre za postopkovne določbe, ki dajejo policiji pooblastilo za opravo posameznih dejanj v predkazenskem postopku. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Joseph Obinna Madumere, Ljubljana
Datum vloge:
20.03.2018
Datum odločitve:
30.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32553