Up-972/18

Opravilna št.:
Up-972/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.972.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 239/2017 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 63/2016 z dne 17. 5. 2017
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 239/2017 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 63/2016 z dne 17. 5. 2017 se ne sprejme.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-972/18-6
30. 9. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Viktor Žižek, Zgornja Kungota, ki ga zastopa mag. Matjaž Jugovec, odvetnik v Mariboru, na seji 30. septembra 2020
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 239/2017 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 63/2016 z dne 17. 5. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Viktor Žižek, Zgornja Kungota
Datum vloge:
05.07.2018
Datum odločitve:
30.09.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE993