Up-923/18

Opravilna št.:
Up-923/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.923.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 41/2018 z dne 12. 4. 2018

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 768/2017 z dne 21. 12. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1426/2016 z dne 22. 6. 2017
Izrek:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 41/2018 z dne 12. 4. 2018 se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 768/2017 z dne 21. 12. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1426/2016 z dne 22. 6. 2017 se zavrže.
 
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-923/18-6
6. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Ljuba Šalinger, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Ljubljana, na seji 6. oktobra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 41/2018 z dne 12. 4. 2018 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 768/2017 z dne 21. 12. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1426/2016 z dne 22. 6. 2017 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ljuba Šalinger, Ljubljana
Datum vloge:
21.06.2018
Datum odločitve:
06.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE996