Up-180/19

Opravilna št.:
Up-180/19
Objavljeno:
Neobjavljeno | 02.10.2020
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.180.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 180/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 811/2018 z dne 23. 11. 2018
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 180/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 811/2018 z dne 23. 11. 2018 se zavrže.
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-180/19-5
2. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Vojko Črnčec, Selnica ob Dravi, na seji 2. oktobra 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 180/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. PR 811/2018 z dne 23. 11. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena.
 
Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, praviloma ni dovoljena (četrta alineja drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS), razen če gre za posebej utemeljen primer (tretji odstavek 55.a člena ZUstS), kar mora pritožnik obrazloženo zatrjevati.
 
Pritožnik ni podal obrazloženega predloga za izjemno odločanje o sicer nedovoljeni ustavni pritožbi. Senat je ustavno pritožbo zato zavrgel.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                               
                                                                                  
                                                                                                  Marko Šorli
                                                                                             Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vojko Črnčec, Selnica ob Dravi
Datum vloge:
13.02.2019
Datum odločitve:
02.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE997