Up-1100/18

Opravilna št.:
Up-1100/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1100.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 42/2018 z dne 23. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 487/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-232/2015-2 z dne 31. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 331-18/2015-140 z dne 5. 10. 2015
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 42/2018 z dne 23. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 487/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-232/2015-2 z dne 31. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 331-18/2015-140 z dne 5. 10. 2015 se ne sprejme.
 
Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1100/18-7
2. 10. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Franc Adam, Dragatuš, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Škerlj, d. o. o., Novo mesto, na seji 2. oktobra 2020
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 42/2018 z dne 23. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 487/2017 z dne 16. 1. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-232/2015-2 z dne 31. 1. 2017 in odločbo Upravne enote Črnomelj št. 331-18/2015-140 z dne 5. 10. 2015 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Adam, Dragatuš
Datum vloge:
30.07.2018
Datum odločitve:
02.10.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE998